Regulamin

REGULAMIN (dalej jako „Regulamin”)


Spis treści

DEFINICJE 
§1. Postanowienia ogólne 
§2. Złożenie zamówienia 
§3. Założenie konta 
§4. Cena produktów 
§5. Anulowanie zamówienia 
§6. Postępowanie reklamacyjne i rękojmia 
§7. Odstąpienie od umowy 
§8. Pozostałe prawa i obowiązki stron 
§9. Rozwiązywanie sporów 
§10. Newsletter 
§11. Zmiany regulaminu 
§12. Postanowienia końcowe 

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

Spółka – LEBRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-996) przy ul. Samolotowej 7/69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000916024, posługujący się NIP 5213935533, REGON: 389552761.

Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Klienta (zazwyczaj na twardym dysku komputera) w przypadku zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez Spółkę pod adresem www.lebrand.pl oraz www.lebrand.eu.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę i zamawiająca produkt na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub Przedsiębiorca.

Konto Klienta - profil Klienta założony za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu, z inicjatywy Klienta, do którego dostęp zabezpieczony jest uprzednią weryfikacją loginu i utworzonego hasła, zawierający dane adresowe Klienta i dane dotyczące płatności.

Podmiot Dostarczający Produkt – firma kurierska, której Spółka albo Dostawca zewnętrzny zlecił dostarczenie przesyłki do Klienta;

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, w szczególności ubrania, obuwie, biżuteria, akcesoria oferowana przez LEBRAND

Przedsiębiorca – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty posiadające numer REGON;

Sklep Internetowy, Sklep Internetowy LEBRAND, Sklep – sklep internetowy prowadzony przez LEBRAND za pośrednictwem witryny internetowej pod www.lebrand.pl oraz www.lebrand.eu.

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nieoczekiwane, niemożliwe do zapobieżenia, pozostające poza kontrolą stron (np. kataklizmy pogodowe, zamieszki);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do złożenia zamówienia na zakup Produktu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§1. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Sklepu Internetowego pod adresem www.lebrand.pl oraz www.lebrand.eu w celu zamówienia Produktów, a w szczególności:

warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień poprzez Sklep Internetowy LEBRAND;
warunki i zakres złożenia Zamówienia;

warunki i sposób odstąpienia od Umowy,
tryb postępowania reklamacyjnego.


2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.lebrand.pl oraz www.lebrand.eu., w polskiej i angielskiej wersji językowej. Klient może zapoznać się z jego treścią na wskazanej stronie internetowej www, jak również może pobrać plik zawierający Regulamin w celu jego utrwalenia i odtwarzania w dowolnym czasie.

3. Sklep Internetowy pod nazwą LEBRAND prowadzony jest przez Spółkę.

4. Dane kontaktowe Sklepu:
a) e-mail: contact@lebrand.pl
b) adres korespondencyjny: LEBRAND, ul. Belwederska 19 lok. U34, 00-761 Warszawa.

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Spółki lub osób trzecich. W przypadku zmiany swoich danych osobowych lub kontaktowych, Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia. Klient jest zobowiązany przy korzystaniu ze Sklepu do zachowania należytej staranności.


§2. Złożenie Zamówienia

Dokonanie zakupu Produktów możliwe jest:

a) po uprzednim założeniu lub zalogowaniu się do Konta Klienta lub
b) po podaniu przez Klienta w Sklepie Internetowym następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) albo nazwę firmy, adres kontaktowy (w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), adresu dostawy, w przypadku, jeżeli jest to adres inny niż adres zamieszkania lub adres kontaktowy, a także numer telefonu, adres e-mail.

Złożenie Zamówienia w Sklepie i zawarcie umowy następuje poprzez wykonanie następujących czynności z zastrzeżeniem ust. 3:


a) dodanie do koszyka Produktów,
b) akceptację niniejszego Regulaminu,
c) akceptację treści informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
d) wyboru formy dostarczenia Zamówienia
e) wyboru formy zapłaty za Zamówienie i jego dostawę.W przypadku wyboru zapłaty za Zamówienie oraz dostawę innej niż za pobraniem, do zawarcia Umowy dochodzi pod warunkiem uiszczenia zapłaty za zamówienie w terminie 3 dni. W przypadku braku zapłaty we właściwym terminie, umowa ulega rozwiązaniu.


Sklep internetowy niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy w przypadku spełnienia warunku, w którym mowa w ust. 3 powyżej. Wiadomość zawierająca potwierdzenie zawarcia Umowy zawiera także fakturę VAT za Zamówienie.


Sklep wysyła Produkty w sposób wybrany przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawarcia Umowy. W przypadku zajścia okoliczności mogących skutkować wydłużeniem nadania przesyłki zawierającej Zamówienie, Sklep poinformuje o tej okoliczności Klienta, kontaktując się z nim na podany przez niego adres e-mail.


W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej paczce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.
Termin dostawy Zamówienia jest zależny od formy dostawy wybranej przez Klienta. Za opóźnienia w dostawie po nadaniu Zamówienia w sposób wybrany przez Klienta Sklep nie odpowiada.


Dostawy realizowane są na terenie całej Europy zgodnie z warunkami świadczenia usług obowiązującymi podmiot, któremu została zlecona dostawa Zamówienia, według wyboru Klienta.


Kurier podejmie dwie próby dostarczenia zamówienia na adres dostawy. W razie ponownej nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem, Zamówienie zostanie odesłane do Sklepu. W takiej sytuacji, Zamówienie może zostać ponownie przesłane do Klienta na wskazany przez niego adres i na jego koszt.


W razie wątpliwości co do poprawności danych Klienta koniecznych do dokonania dostawy, Sklep może skontaktować się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną w celu weryfikacji tych danych.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są firmy PayU, Stripe oraz Przelewy24.

Dostępne formy płatności to:

  • płatność przelewem błyskawicznym,
  • płatność przelewem tradycyjnym w terminie 3 dni,
  • płatność kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,
  • płatność za pobraniem,
  • Stripe,
  • Klarna (płatność odroczona - zapłać za 30 dni).

W przypadku wyboru płatności ratalnej za pośrednictwem PayU pomiędzy Klientem a podmiotem oferującym pożyczkę dochodzi do zawarcia umowy, na podstawie której zapłata zostaje bezpośrednio przekazana do Sklepu. Sklep nie odpowiada za warunki, na podstawie których następuje udzielenie pożyczki Klientowi oraz wymogi, od których podmiot trzeci uzależnia udzielenie tejże pożyczki.

W przypadku jakichkolwiek próśb lub wskazówek dotyczących dostawy Produktów, sposobu zapakowania, dostarczenia papierowej wersji faktury VAT lub innych związanych z Zamówieniem, Klient powinien umieścić te informacje w rubryce „Uwagi” widocznej podczas procesu składania Zamówienia przy wyborze sposoby dostawy.


§3. Założenie Konta

Założenie Konta w Sklepie Internetowym następuje z inicjatywy Klienta poprzez wybór przycisku „Załóż” w zakładce „Załóż konto/Zaloguj się” na witrynie www wykorzystywanej przez Sklep.


Założenie Konta wymaga wprowadzenia przez Klienta loginu w postaci adresu e-mail Klienta oraz wprowadzenia hasła. W celu potwierdzenia utworzenia Konta, na podany adres e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość zawierające link aktywacyjny. Po otwarciu przez Klienta linku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Konto Klienta zostanie aktywowane.


Za pośrednictwem Konta Klienta, Klient może wprowadzić swoje dane adresowe, dane do dostawy, numer telefonu oraz dane karty płatniczej, z wykorzystaniem której Klient może dokonywać zapłaty za kolejne Zamówienia.
Za pośrednictwem Konta Klienta, Sklep może informować Klienta o przyznanych rabatach, akcjach promocyjnych i marketingowych ofercie Sklepu, ofercie podmiotów trzecich współpracujących ze Sklepem w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności.


Klient może w każdym momencie usunąć Konto wybierając przycisk „Usuń konto”.

§4. Cena Produktów


1. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.

2. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiana przez Sklep i dołączana do Zamówienia wysyłanego do Klienta. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

3. Koszty dostawy Produktów zależą od wyboru Klienta co do podmiotu wykonującego dostawę Produktów, którego oferta wskazana została w Sklepie. Koszty dostawy mogą się różnić w zależności od miejsca dostawy Produktów oraz wybranego sposobu płatności.

4. Sklep obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. W związku z tym, Klient powinien sprawdzić jakość otrzymanego Produktu niezwłocznie po jego odebraniu i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, powiadomić o tym Sklep, celem ustalenia dalszych kroków.

5. W przypadku przesyłek kurierskich, przed odebraniem Produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy Towar jest uszkodzony nie należy przyjmować przesyłki. W razie zaistnienia okoliczności opisanych w niniejszym punkcie Klient zobowiązany jest powiadomić Sklep, celem ustalenia dalszych kroków.

6. W przypadku odbioru przesyłki i stwierdzenia przez Klienta ubytku lub uszkodzenia Produktu, którego nie dało się z zewnątrz zauważyć przy jej odbiorze, w tym m.in.:


a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.


Klient zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy oraz wszczęcia procedury reklamacyjnej.


§5. Anulowanie Zamówienia

1. W przypadku, gdy Produkty objęte Zamówieniem nie zostały jeszcze nadane przez Sklep Klient może odstąpić od Zamówienia poprzez anulowanie Zamówienia drogą elektroniczną pod adresem: contact@lebrand.pl. Nie ogranicza to uprawnienia Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy zgodnie z Regulaminem.


2. O udanym anulowaniu albo niemożności anulowania zamówienia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną.


§6. Postępowanie reklamacyjne i rękojmia


1. Klient będący Konsumentem, ma prawo do reklamacji Produktu wchodzącego w skład Zamówienia.

2. Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Spółki z tytułu rękojmi wady rzeczy sprzedanej. Spółka odpowiada wobec Klienta za niezgodność Produktu z umową.

3. Konsument dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Produktu. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Konsumenta, daty zgłoszenia, numeru faktury nazwy i ilości reklamowanego Produktu, opisu i rodzaju wady, żądania Konsumenta, danych kontaktowych (telefon lub adres e-mail).

4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: LEBRAND, ul. Belwederska 19 lok. U34, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja”.

5. Uprawnienia Konsumenta regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.

6. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może:


a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży,
chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Spółkę albo Spółka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady.

7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Spółkę:


a) usunięcia wady - żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo
b) zamiast wymiany Produktu - żądać usunięcia wady, lub zwrotu zapłaconej ceny,
chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę.

8. Sklep zobowiązuje się powiadomić Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego Spółka będzie przekazywać Konsumentowi na dane adresowe i kontaktowe podane przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Klient. W przypadku uwzględnienia reklamacji Spółka zwraca również koszt odesłania reklamowanego towaru przez Klienta


§7. Odstąpienie od umowy


1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy:


w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną – prowadzenia Konta:


a) Klient może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Klient składa Spółce oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres: LEBRAND, ul. Belwederska 19 lok. U34, 00-4761 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: contact@lebrand.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.


b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (do pobrania TUTAJ). Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


w zakresie umowy sprzedaży:


a) Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając Spółce oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie do czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu.


b) aby skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży, wystarczy wysłać do Spółki przed upływem ww. terminu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Klient może, lecz nie musi skorzystać ze wzoru oświadczenia dołączonego do regulaminu (do pobrania TUTAJ). Oświadczenie z podpisem Klienta będącego Konsumentem, może zostać wysłane pocztą na adres LEBRAND, ul. Belwederska 19 lok. U34, 00-761 Warszawa. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą w zakresie, w jakim została objęta treścią oświadczenia o odstąpieniu.


c) w razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Spółka niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia.

Zwrot Produktu powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży. Konsument powinien przesłać zwracany Towar na adres: LEBRAND, ul. Belwederska 19 lok. U34, 00-761 Warszawa.

W celu zamówienia bezpłatnej przesyłki zwrotnej klient musi uprzednio skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta przez contact@lebrand.pl. W przeciwnym wypadku koszty zwrotu ponosi kupujący.

Zwrot Produktu uznaje się za skuteczny jeżeli Produkt posiada nienaruszone metki oraz nie posiada śladów wskazujących na jego uprzednie użytkowanie.


Spółka niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym zostało mu doręczone oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane płatności, w tym za dostawę Produktu do wysokości najtańszego sposobu dostawy Produktu dostępnego w Sklepie. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem i czasu niezbędnego do weryfikacji czy spełnione zostały wymogi, o których mowa w ust. 4 powyżej.


Spółka dokonuje zwrotu płatności przelewem tradycyjnym, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu Produktu.


Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Spółka nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem odbiorcy.


8. Spółka informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w przypadku zawarcia umów:


– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

- produkty, które nie mogą zostać zwrócone ze wsględów higienicznych, takie jak kolczyki

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU


§8. Pozostałe prawa i obowiązki Stron

1. Klient oświadcza, że wszystkie informacje dostarczone przez niego w dowolnej formie w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego i w trakcie obsługi Zamówienia oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.

2. Spółka ma prawo do czasowego zawieszenia w Sklepie Internetowym składania Zamówienia na czas wykonywania prac w zakresie technicznego utrzymania i modernizacji serwisu.

3. Spółka prawo odstąpić od realizacji Zamówienia w każdym czasie a w szczególności w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności podania przez Klienta nieprawidłowych danych osobowych, danych dotyczących firmy bądź danych związanych z dokonywaniem płatności. Niezależnie od powyższego, Spółka uprawniona jest do podjęcia stosownych działań w razie stwierdzenia naruszenia przez Klienta przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


§9. Rozwiązywanie sporów


1. W przypadku powstania sporu w związku z wykonywaniem Umowy Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

2. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem a Spółką zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


§10. Newsletter


1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Spółkę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Konta lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2019 r., poz. 123 t.j.).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sklep. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.


§11. Zmiany Regulaminu


1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów, zmian organizacyjnych po stronie Spółki, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Spółkę na obecnych warunkach.

2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.

3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Klientów.

4. O zmianie Regulaminu Spółka zawiadomi Klientów przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy e-mail podane przy zakładaniu Konta co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Spółka umieści również na Stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.

5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym Spółkę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.

6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu, dodanie nowych funkcjonalności, zdjęć, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


§12. Postanowienia końcowe


1. Sklep jest własnością Spółki. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na Stronie internetowej są własnością Spółki lub prawo do posługiwania się nimi przez Spółkę wynikają z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na witrynie www Sklepu materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Sklep, jak też jego poszczególne elementy, nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Spółka wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

3. Użytkownicy witryny www Sklepu ani Klienci nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na tej witrynie pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółki oraz wobec autorów poszczególnych utworów.

4. Przystępując do korzystania z witryny www Sklepu użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

5. Minimalne wymagania sprzętowe, umożliwiające korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego przedstawiają się następująco : zainstalowana przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 83 lub kolejnej bądź przeglądarka Google Chrome w wersji 87 lub kolejnej o włączonym JavaScript. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta zainstalowane zostają pliki Cookies. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę jest umożliwienie instalacji plików Cookies.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2022 r.